Mobile Phone Mobile Menu

הנחיות לדיווח חל"ת

מעסיק יקר,
בתקופה זו בפרט, חשוב לשמור על הזכויות והכיסויים הביטוחיים של עובדים שהוצאו לחל"ת (חופשה ללא תשלום) גם במסגרת הדיווחים הפנסיוניים.
עובד שהוצא לחל"ת במהלך חודש שכר (לא מתחילת החודש), נדרש לדווח עבורו בחודש שכר זה את הפרמיה החלקית שהופרשה בגינו, כלומר לדווח את השכר החלקי כפי ששולם לו ואת ההפרשות המלאות עבור שכר חלקי זה.
רק בחודש שכר, שבו העובד שוהה בחל"ת במהלך כל החודש, נדרש לדווח עבורו פרמיה 0 עם סטטוס חל"ת. כמו כן נדרש לדווח את תאריך תחילת הסטטוס, כלומר את תאריך הוצאתו של העובד לחל"ת.
על מנת לבצע זאת יש להזין בתוכנת השכר עבור כל עובד בחל"ת סטטוס "חופשה ללא תשלום" (באותו המקום בו מוזן סטטוס עזיבת עבודה), ולהפיק קובץ ממשק מעסיקים (ממשק אחיד – XML) - דיווח שוטף.
הדיווח יבוצע עם טעינת הקובץ דרך פורטל הדיווח.
ניתן לבצע דיווח חל"ת גם בהקלדה ידנית דרך הפורטל.
יש לדווח על העובדים בחל"ת מדי חודש בחודשו, כל עוד הם נמצאים בחל"ת, וזאת על מנת שהעובדים יקבלו ריסק זמני ולא יאבדו את זכויותיהם, ועל מנת שעבורך, המעסיק, לא ייצבר חוב פרמיה בעבור החודשים שהעובד היה בחל"ת.
ריכזנו עבורכם להלן את הכללים המופעלים על ידי הגופים המוסדיים במקרה של דיווח חל"ת.
יחד נשמור על זכויות העובדים גם בתקופה מורכבת זו.

קלריטי מובילה בשירותי תפעול, בקרה וניהול התהליכים הפנסיוניים בארגון

חברה הערות
מנורה פנסיה בהתאם לתקנון קרן הפנסיה, במשך חמשת החודשים הראשונים שלאחר הפסקת התשלום או מספר החודשים בהם שולמה הפנסיה, לפי הנמוך מבינהם, מופעלת לעמעת באופן יזום שמירת זכויות, ככל שלא יבוצעו הפקדות אחרי תקופה זו תהייה פגיעה בכיסוי הביטוחי וזכויותיו.
הראל פנסיהכנ"ל
כלל פנסיהכנ"ל
הלמן אלדוביכנ"ל
מגדל פנסיהכנ"ל
מיטב דשכנ"ל
פסגותכנ"ל
אקסלנסכנ"ל
אלטשולרכנ"ל
מנורה ביטוח דיווח בממשק ישמור את המבוטח בכיסוי ביטוחי ללא תשלום עד 3 חודשים לאחר מכן יהיה על המבוטח לבחור בין ריסק זמני לקופה המותרת או המשך באופן פרטי או סילוק
הראל ביטוח בתקופת החל"ת הראל לא תגבה עלויות ביטוחיות במשך 3 חודשים
מגדל ביטוח עובדים שידווח בגינם חל"ת בממשק - יקבלו כיסוי לתקופת החל"ת ומקסימום עד ל3 חודשים על חשבון חברת הביטוח
כלל ביטוח עובדים שידווח בגינם חל"ת בממשק - יקבלו כיסוי לתקופת החל"ת ומקסימום עד ל3 חודשים על חשבון חברת הביטוח
הכשרה עובדים שידווח בגינם חל"ת בממשק- יקבלו כיסוי לתקופת החל"ת ומקסימום עד ל 3 חודשים על חשבון חברת הביטוח. לצורך הסדר המשך הכיסוי הביטוחי לאחר תום שלושת החודשים, יש להעביר בקשה לריסק זמני או בקשה להמשך הפוליסה במתכונת תגמולים לעצמאים
פניקס ביטוח יינתן ריסק זמני ללא עלות לתקופה של עד תחילת עבודת העובד במקום עבודה חדש, אך לא יותר מ 3 חודשים. ליוצאים לחל"ת עד ה 30.4.20
איילון ביטוח מכתב דרך הסוכן על תקופת החל"ת ואז יבוצע דילוג על החודשים שדווחו בממשק כחל"ת
עמיתים בהתאם לתקנון קרן הפנסיה הותיקות הפסקת ביטוח עד לחודשיים לא גורמת לפגיעה. אולם הפסקה עולה על 3 חודשים תחייב תקופת אכשרה באורך תקופת ההפסקה במידה ויתקיים ארוע ביטוחי דוגמת נכות..