Mobile Phone Mobile Menu

בקרת אבדן כושר עבודה

אחד הרכיבים החשובים ביותר במערכי הגמל הפנסיוני הינו הכיסוי למקרה של אבדן כושר עבודה. פעמים רבות כיסוי זה, שנועד להבטיח הכנסה כספית נאותה לעובד ומקטין את החשיפה של המעסיק בקרות מקרה הביטוח - איננו מחושב באופן נכון או איננו מופרש בהתאם לנדרש.

קלריטי מציעה ביצוע בקרה על שיעורי ניכוי מהשכר עבור אובדן כושר עבודה של העובד מול הסכם המעסיק עם גוף מוסדי, ובדיקה של גובה הכיסוי הביטוחי ביחס לשכר המבוטח (שאמור להיות בגובה 75% ממנו).
השירות הינו בתשלום נפרד ואיננו מחייב להיות מנוי על שירותי התפעול שלנו.

קלריטי מובילה בשירותי תפעול, בקרה וניהול התהליכים הפנסיוניים בארגון