Mobile Phone Mobile Menu

בקרת דמי ניהול

דמי ניהול שהגוף המוסדי גובה מהחוסך אינם אחידים והינם נתונים למו"מ. מעסיקים רבים מנצלים את יתרון הגודל ומשיגים עבור עובדיהם דמי ניהול מופחתים - אך לא תמיד הסכמים אלו מיושמים עבור כלל העובדים. המעסיקים - וגם העובדים - לעיתים רחוקות ערים לכך או מסוגלים לבדוק זאת, וזאת למרות שלשיעור דמי הניהול קיימת השפעה מכרעת על גובה הקצבה הצפויה לעובד,
בצאתו לגמלאות.

קלריטי מבצעת בקרה על דמי הניהול הנגבים מן העובדים במוצרים הפנסיוניים השונים, ובחינת מימוש הטבות שהוסכמו עם הגופים המוסדיים. המעסיק יספק הסכמי מסגרת עם הגופים המוסדיים לכל סוג פוליסה אשר קיים (נכון לנקודת הזמן) ואנו נכין דוח אודות רשימת מוצרים של עובדים שעבורם לא מתקיימים התנאים שסוכמו, לגבי דמי הניהול.
השירות הינו בתשלום נפרד ואיננו מחייב להיות מנוי על שירותי התפעול שלנו.

קלריטי מובילה בשירותי תפעול, בקרה וניהול התהליכים הפנסיוניים בארגון