Mobile Phone Mobile Menu

בקרת יתרות פיצויים

חישוב ודיווח יתרות הפיצויים שבתכניות העובדים נדרש למעסיק הן עבור מילוי טופס 161 בעת עזיבת העובד, והן לשם מתן ביטוי בדוחות הכספיים. במקרים בהם קיים שיוך כספים לא נכון או חלוקה פנימית לא נכונה בין רכיבי הגמל והפיצויים, בתוכנית הפנסיונית של העובד - יתרת הפיצויים איננה נכונה.

קלריטי מבצעת בדיקה השוואתית בין הצבירות הנומינליות ממערכת השכר לבין היתרות שהתקבלו מהגופים המוסדיים בהתאם. המעסיק מספק את רשימת העובדים ומידע בדבר תאריך תחילת עבודתם, תחולת סעיף 14 והצבירה הנומינלית פר מוצר. לאחר ביצוע הבקרה על ידינו, אנו מכינים דוח של מוצרי הפנסיה של העובדים, כולל מוצרים שקיים פער גדול (בהתאם להגדרה מראש עם הלקוח) בין הערכים הנומנינלים לבין הצבירה בפועל.
השירות הינו בתשלום נפרד ואיננו מחייב להיות מנוי על שירותי התפעול שלנו.

קלריטי מובילה בשירותי תפעול, בקרה וניהול התהליכים הפנסיוניים בארגון