Mobile Phone Mobile Menu

טיפול בהסטוריה

חובת הדיווח בממשק אחיד מחייבת דיוק בתהליך דיווח התשלומים הפנסיוניים של העובדים לשלל המוצרים בהם הם מחזיקים, ובכך מבטיחה רישום נאות של הזכויות הפנסיוניות שלהם. מנגד, הדיווח בממשק אחיד מציף פעמים רבות את הטעויות שבוצעו בעבר בהפקדות הפנסיוניות ו/או בשיוכן הנכון, טרם תחילת עבודתנו עם המעסיק.

קלריטי באה לעזרת המעסיק ונכונה לטפל גם בהסטורית הפקדות טרום עבודתו עמנו, ולבצע תיקונים בהתאם. לשם כך המעסיק מספק מסמכים ודיווחים רלבנטיים לתקופת הבדיקה המבוקשת ואנו מבצעים את הטיפול בהסטוריה בנפרד ובמקביל לפעילות השוטפת.

תהליך העבודה כולל:

  • פניה לגופים המוסדיים הרלבנטיים ובדיקת התשלומים לתקופה המבוקשת.
  • הכנת דוח בו מפורטים החודשים בהם יש אנומליות (כנגד benchmark מוסכם).
  • פניית קלריטי לחברות הרלוונטיות עבור החודשים בהם יש בעיה.
  • הצגת הטיעונים מגובים באסמכתאות ובקשת תשובת הגוף המוסדי.

לאחר ביצוע הבירור אנו מעדכנים את המעסיק בתשובת הגוף המוסדי ומסבירים מה יש לבצע על מנת לתקן את הבעייה. השירות הינו בתשלום נפרד וניתן רק ללקוחות שירותי התפעול שלנו.

קלריטי מובילה בשירותי תפעול, בקרה וניהול התהליכים הפנסיוניים בארגון